• مجموعه مشاوره‌ای بروبالا در دی ماه سال 1395 فعالیت خود را در اینستاگرام آغاز کرد.
  • مجید رضائی مدیر مجموعه مشاوره‌ای بروبالا است.
  • مخاطبان بروبالا نوجوانان و جوانان 15 تا 25 سال هستند.
  • هدف اصلی بروبالا کشف استعداد، کشف علاقه واقعی و ایجاد ذهنیت برنده در نوجوانان و جوانان است.